Privacy Policy

Privacy Policy Fotoclub F70

In deze Privacy Policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat wil zeggen dat wij:

 • De minimaal vereiste persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Alleen die gegevens gebruiken waarvoor u toestemming heeft gegeven;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Uitsluitend t.b.v. de contributie-inning uw persoonsgegevens verstrekken aan onze bank.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Deze worden door ons verwerkt voor:

 • Ledenadministratie;
 • Financiële administratie;
 • Contributie-inning;
 • (Communicatie over) Clubactiviteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier met daarop: voornaam, voorletters, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door Fotoclub F70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap vermeerderd met 2 jaar voor administratieve doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden voor een kennismakingsavond

Persoonsgegevens van belangstellenden die zich aanmelden voor een kennismakingsavond worden door Fotoclub F70 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitnodigen van de persoon;
 • Het evalueren van de ervaringen van de persoon.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het formulier “Gratis kennismakingsavond” op de website met daarop: voor- en achternaam; e-mailadres en telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fotoclub F70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende 3 maanden na het invullen van het formulier “Gratis kennismakingsavond” op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de beginnerscursus digitale fotografie

Persoonsgegevens van belangstellenden die zich aanmelden voor de beginnerscursus digitale fotografie worden door Fotoclub F70 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitnodigen van de persoon;
 • Het toesturen van het cursusmateriaal en communicatie over de huiswerkopdrachten;
 • Het evalueren van de ervaringen van de persoon.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het formulier “Aanmelding beginnerscursus fotografie” op de website met daarop: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fotoclub F70 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen tot 2 maanden na het beëindigen van de cursus.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens van leden aan de bank t.b.v. de contributieheffing.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • De personen die namens Fotoclub F70 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De digitale persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk middels een wachtwoord.
 • De ondertekende inschrijfformulieren worden zorgvuldig bewaard door het bestuur.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Leden hebben recht op verwijdering van de persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap, mits de goede uitvoering van de verenigingstaken niet in gevaar komt. Belangstellenden die zich aanmelden voor een kennismakingsavond hebben te allen tijde recht op verwijdering van hun persoonsgegevens.
Leden kunnen hun toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken voor communicatie over clubactiviteiten, altijd intrekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fotoclub F70
Generaal Eisenhowerplein 101
2288 AG Rijswijk
info@fotoclubf70.nl

error: Content is protected !!